Hou Heijen Gezond

Stikstof en de natuur

Welke invloed heeft de toenemende stikstofuitstoot, als gevolg van meer industriële activiteiten door de uitbreiding van de Industriehaven op de natuur in Heijen?

De nieuwe activiteiten gaan allemaal gepaard met extra stikstofuitstoot. Denk aan de uitstoot van de schepen, van de vrachtwagens etc.

Onderstaand volgt een heldere uitleg wat stikstof doet met het milieu, gepubliceerd in het blad Puur natuur van Natuurmonumenten.

De Maasduinen


Onze Maasduinen, een Natura 2000 gebied, is één van de mooiste natuurgebieden van Limburg. Dit gebied staat onder druk door de milieubelasting. Nog niet zo lang geleden heeft er een verhoogde sterfte van eikenbomen plaatsgevonden (bron Limburgs Landschap). Veroorzaakt door stikstof. Het bodemleven verdwijnt door de stikstofvervuiling (bron KU Leuven), het zorgt voor het afsterven van bodemschimmels die belangrijk zijn voor de voedselvoorziening van veel plantensoorten. Dit willen wij toch niet! De milieugroeperingen in Limburg en het Limburgs landschap maken zich met ons grote zorgen over deze ontwikkeling. Met de havenuitbreiding en de industriële activiteiten komt er nog meer stikstof vrij. Nog een zwaardere belasting van dit zeldzaam mooie gebied.


Een deel van de natuur verdwijnt

Doordat de landtong bij de ingang van de Rijksvluchthaven grotendeels verdwijnt om plaats te maken voor een vaargeul, wordt een groot deel van het natuurlijke gebied weggehaald. De flora en fauna worden daardoor aangetast. Met het voorgenomen onderwater-grinddepot in de Paesplas wordt ook het leefgebied van de vissen verstoord. Dit alles wordt niet gecompenseerd. Bovendien levert het weghalen van deze landtong extra onveilgheid op voor de gezinnen van de Waterwoonwijk; de golfslag bij stormen worden nog hoger.

De vogels/Vogelbescherming

Ook de Vogelbescherming maakt zich grote zorgen.

Volgens de Vogelsbescherming levert de gepresenteerde Spoedwet Stikstof geen bijdrage aan de oplossing van het onderliggende probleem: de achteruitgang van de natuur en de biodiversiteitscrisis waaronder ook Nederland gebukt gaat.

Er wordt slechts ‘stikstofruimte’ gecreëerd zodat bouwprojecten weer op gang kunnen komen. Winst voor de natuur ontbreekt. De in de spoedwet voorgestelde aanpassingen in het vergunningenstelsel voor Natura 2000-gebieden dragen zelfs bij aan een slechtere bescherming van deze gebieden en onze natuur. Daarmee spant het kabinet het paard achter de wagen.

Zij pleiten voor herstel van de Natura 2000-gebieden

De Raad van State schrijft in zijn commentaar dat voor de verschillende gebieden de vastgestelde kritische depositievoorwaarden zijn overschreden, soms zelfs fors. Er zullen versneld herstel- en verbeteringsmaatregelen moeten worden uitgevoerd, gericht op geloofwaardig en aantoonbaar herstel van Natura 2000-gebieden. Tegen deze achtergrond heeft de Raad een bredere beschouwing gemist over de betekenis van het voorstel in het licht van deze opgave. Daardoor is niet inzichtelijk wat op de korte, maar ook op de langere termijn nodig is om de huidige problemen te beheersen en zo mogelijk op te lossen.

De Das en de Bever

In het plangebied bevindt zich een dassenburcht en er zijn meerdere (5) beverburchten. Hiervan wordt gezegd door de havenbedrijven, die verplaatsen we wel even. Actieve maar ook passieve verhuizingen leveren verstoring, stress en gevaar op voor de aanwezige dassen, een oplossing is er nog niet(bron Das & Boom).