Hou Heijen gezond

Standpunten van de Politieke partijen (uit hun partijprogramma's):

VVD: Wil niet alleen werkgelegenheid die er is behouden, maar ook ondernemers stimuleren om de komende jaren in onze gemeente meer werkgelegenheid te creëren. Eeen mooi voorbeeld is de uitbreiding van de haven Heijen. Uiteraard moet bij de uitbreiding van bedrijvigheid ook altijd oplossingsgericht worden gekeken naar de gevolgen voor de omwonenden. Het is prachtig om te zien dat het weer beter gaat met de economie maar inwoners van o.a. Heijen mogen niet de dupe worden van al het vrachtverkeer in hun dorpskern. Onderdeel van het masterplan is tevens een nieuwe rotonde bij het kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-Grote Heeze zijn.

Commentaar: geen woord over de gevolgen voor de bewoners van de Waterwoonwijk en de gevolgen voor het leefmilieu in Heijen. De fractie van de VVD, bij monde van haar voorzitter, benadrukt dogmatisch in een toespraak dat de leefbaarheid voor de inwoners van Heijen bij de uitbreiding zal worden beschermd. Hoe kan dat nu? Kijk naar het advies van MER, zij geven het tegendeel aan, de leefbaarheid van de inwoners van Heijen komt onder zware druk te staan. als de plannen in deze vorm doorgaan.

CDA: Speerpunt voor Heijen, uitbreiding haven in combinatie met aangepaste verkeersafwikkeling voor vrachtveerkeer in de Hoofdstraat in belang van verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Commentaar: geen woord over de gevolgen voor de bewoners van Waterwoonwijk en de gevolgen voor het leefmilieu in Heijen

SP: Geen lokale standpunten.

Commentaar: maar heeft desondanks het coalitieakkoord ondertekend. De positie van de SP is cruciaal in dit proces, hun partij-politieke standpunten liggen over het algemeen vooral bij de inwoners. Het dossier haven Heijen levert zware druk op het leefmilieu van de inwoners van Heijen en in grote mate voor de bewoners van de Waterwoonwijk.

SP stem tegen! Nu het nog kan.

 • D66:
 • Gezien de huidige afspraken die er tussen bewoners, initiatiefnemers en gemeente liggen is D66-Gennep tegen de huidige uitbreidingsplannen van “Haven Heijen”. De grote meerderheid van de bewoners wordt geen recht gedaan en, naar ons gevoel, door hun bestuurders in de steek gelaten.
 • De huidige coalitie is, bij hun aantrede in het jaar 2018, al akkoord gegaan met de uitbreidings-plannen voordat ze zelfs kennis hadden van de daadwerkelijke schaalgrootte en reikwijdte van het project en de gevolgen voor inwoners en natuur.
  De uitbreiding van “Haven Heijen” lijkt voor de gemeente een prestigeproject te zijn geworden.
 • De gemeenteraad van Gennep heeft in september 2016 groen licht gegeven voor een eerste stap in het concretiseren van de uitbreidingsplannen. Die eerste stap betrof het laten uitvoeren van een studie, een zogenoemde Milieu Effect Rapportage (MER).
  Ze formuleerde voor de studie drie doelen.
  – Beoordeling en consequenties van de voorstellen voor de uitbreiding “Haven Heijen” en het daar liggende bedrijventerrein
  – Onderzoek naar de bijdrage van het project voor de hoogwaterbescherming
  – De effecten op de natuurontwikkeling voor de watergebonden natuur in het gebied
 • In 2018 heeft de huidige coalitie de regie uit handen gegeven aan de initiatiefnemers. De coalitie heeft, door het opnemen van en een positieve beoordeling van de uitbreiding “Haven Heijen” in de coalitieovereenkomst, ruim baan gemaakt voor de nog grotere plannen van de initiatiefnemers – zoals onder andere de wens voor een onderwaterdepot voor grindopslag.
  Hierdoor moe(s)t de studie (MER) aangepast worden en zoekt men nu in die studie naar breedgedragen oplossingen.
 • D66 is van mening dat daarom een uitbreiding van de haven Heijen conform de “huidige” plannen veel te ingrijpend is door de volgende tegenargumenten:
 • – De uitbreiding heeft een negatief effect op de natuur
  – Er is nauwelijks sprake van natuurontwikkeling, enkel een geringe compensatie van wat er aan natuur verloren dreigt te gaan
  – De impact van industrie en het toenemend verkeer op de bewoners van woonarken in de Waterwoonwijk en de bewoners in de kern van Heijen,
  is te groot.
  – Er ontstaat geen betere bijdrage voor een betere hoogwaterbescherming
 • Verder menen wij dat de koppeling door de gemeente van de inspanning voor een verbeterde verkeerssituatie als compensatie voor de uitbreiding “Haven Heijen” niet een cadeautje mag zijn voor de uitbreiding. Elke verkeerssituatie moet altijd onafhankelijk bekeken en aangepakt worden.
 • De voordelen van de verbeteringen van de verkeerssituatie wegen naar de mening van D66-Gennep niet op tegen de bovengeschetste nadelen.


Commentaar: D66 dank voor jullie ondersteuning!!

PvdA: Geen standpunt over de uitbreiding van de haven. Handhaving op het gebied van milieu- en duurzaamheid krijgt prioriteit.

De invoering van de omgevingswet verwacht in 2021 (wordt 2022) gaan we gebruiken om samen met de bewoners en bedrijven een omgevingsvisie te ontwikkelen, die recht doet aan al het moois dat we hebben en de kansen die dat biedt.


Coalitieakkoord

De politiek in de gemeente Gennep, de coalitiepartners VVD, CDA, SP zijn "gevangen" in hun coalitieakkoord. In het hele akkoord staan maar vijf regels over de uitbreiding van de haven van Heijen. Dit geeft hun het recht, vinden zij, om hieraan vast te houden.

We kennen iets dergelijks ook vanuit de landelijke poltiek. We weten dat allemaal nog, het voorbeeld van de dividendbelasting. Bijna dogmatisch werd hieraan vastgehouden, vooral door onze minister-president. De coalitiepartijen moesten dit wel volgen. Dit tegen de wil van het grootste deel van de bevolking van Nederland. en ook met tegenzin van enkele coalitiepartijen. De minister-president heeft bakzeil moeten halen! Nu is het schrappen van de dividendbelasting helemaal niet meer van belang voor de werkgelegenheid !

Zo ongeveer dreigt het ook te gaan in Gennep. Het grote verschil in Gennep is dat er nog steeds anders omgegaan kan worden met die vijf regels in het akkoord. Overleg met de inwoners van Heijen over duurzame oplossingen. Duurzame oplossingen waar wij recht op hebben. De aanwezigheid van de coalitiepartijen in de raad is het gevolg van keuzes van de inwoners. Er dreigen verkeerde beslissingen te worden genomen door de raad terwijl het om ons leven en onze leefbaarheid in het mooie Heijen gaat.

Nog meer winst te laten maken door de industriële bedrijven? Is dat het belangrijkste? De verwachte extra werkgelegenheid is heel gering en oncontroleerbaar. Lees verder op de pagina de bedrijven, klik op de link.

De coalitiepartijen, VVD, CDA, SP, hebben zich, naar onze mening, onvoldoende verdiept in de consequenties van het opnemen van de havenuitbreiding in het coalitieakkoord. De gevolgen hebben zij niet (kunnen) overzien. Bijvoorbeeld de gevolgen voor de 18 gezinnen van de Waterwoonwijk in Heijen, de gevolgen voor hun drijvende woningen zijn ingrijpend. Hun leefomgeving en hun veiligheid wordt direct aangetast. .

Klaarblijkelijk speelt het leefmilieu geen rol in alle partijstandpunten. Of hebben zij dit niet overzien? Bij het afsluiten van het coaltieakkoord was er alleen maar sprake van wat meer ruimte voor Teunesen en AVG voor hun bestaande activiteiten. Niets over de ontwikkeling van de grootste en zwaarst belaste haven van Limburg met alle gevolgen vandien!

Onze ervaringen

Wij als vertegenwoordigers van HejjeMojjer en de Waterwoonwijk zijn al bijna twee jaar in gesprek met alle betrokkenen, de havenbedrijven, de fracties van de poiltieke partijen, de (ex)burgermeester en wethouders van Gennep.

Zij luisteren naar onze informatie, onze visie voor duurzame oplossingen voor de gezinnen van de Waterwoonwijk, voor de inwoners van Heijen, voor de leefbaarheid, voor de veiligheid, voor het leefmilieu, voor de natuur etc. Het resultaat..... op dit moment komt er geen positief resultaat uit voor de inwoners van Heijen. De kracht van de industrie, misschien zelfs wel macht, is dusdanig dat het volgens ons zo niet langer meer kan.

Voordat de inwoners van Heijen het weten, wordt er een wijziging van het bestemmingsplan ingediend en goedgekeurd, waardoor wij de komende 40 jaar de gevolgen zullen merken van deze beslissingen. De oppositie, D66 en PvdA, zij willen wel, zij begrijpen ons. Zij hebben helaas een minderheid in de raad. Tijd voor actie van en door de inwoners van Heijen. Lees verder op de pagina acties, klik op de link.