Hou Heijen Gezond

De leefbaarheid in Heijen


De voorgenomen uitbreiding van de industriehaven zal gevolgen hebben; ons woon- en leefmilieu komt onder druk te staan:

        - toenemende geluidhinder

        - toenemend vrachtverkeer

        - toenemend scheepvaartverkeer

        - verslechtering luchtkwaliteit

        - aantasting van de natuur

        - onveilige situaties

De gemeente Gennep maakt zich al een tijd zorgen over de demografische ontwikkeling van de deelgemeente Heijen. De vergrijzing neemt toe, Heijen moet aantrekkelijk blijven om er te wonen.. De jeugd heeft de toekomst is letterlijk van toepassing in Heijen, we moeten de jeugd de kans bieden.

Daarom is het zo wrang dat juist Heijen door de gemeente Gennep gebruikt wordt als "afvoerputje" van Gennep. Ook nu weer dreigt de gemeente vergunnng te verlenen voor meer industrie, zonder rekening te houden met de leefbaarheid voor de inwoners van Heijen. Terwijl deze leefbaarhied wel als een voorwaarde wordt genoemd in het coaltieakkoord. De oppervakte van de kern van Heijen bedraagt 136 ha, de oppervlakte van de bedrijventerreinen (industrie) 109 ha, de belasting van indsutrie tov de kern is dus 80 %, veel meer dan de andere kernen van Gennep! Voor meer informatie lees verder bij publicaties/correspondentie, klik op de link.

Onze leefbaarheid komt verder in gedrang.

De industriehaven komt steeds verder in de richting van Heijen, nog 300 meter en ze raken de kern van Heijen.

De toename van het vrachtverkeer, al jaren een zorg van de inwoners van Heijen, wordt dusdanig dat onze veiligheid in het geding komt. De luchtvervuiling, het lawaai door het toenemende verkeer wordt meer en meer.

Dit is heel zorgelijk. In Heijen moet gezond gewoond kunnen worden, dat is een mensenrecht (zie coalitieakkoord). Voor de natuur heeft de uitbreiding van industrie negatieve gevolgen; we wonen vlakbij een Natura 2000 gebied, de Maasduinen één van de mooiste natuurgebieden van Limburg, zo niet de mooiste. Lees verder bij onze natuur, klik op de link.

Ook de waarde van onze huizen komt onder druk te staan door de uitbreiding van de industrie.